11-01-2019
W dniu wczorajszym na forum Stowarzyszenie Przedsiębiorców Kujaw i Pomorza odbyło się kolejne szkolenie dotyczące tym razem zmian w przepisach podatkowych od stycznia 2019 r.

Poniżej zamieszczamy skrót najważniejszych zmian w roku 2019 omówionych w jego trakcie:

1. MOŻLIWOŚĆ ZALICZANIA DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW WYDATKÓW WYNIKAJĄCYCH Z ZATRUDNIENIA MAŁŻONKA I DZIECI
Po zmianie przepisów właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane żonie/mężowi w kosztach uzyskania przychodu.
Ta zmiana ma przynieść korzyści zwłaszcza mikro i małym przedsiębiorstwom rodzinnym. Podatnik zatrudniający małżonka (na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy umowy o dzieło) będzie przez fiskusa traktowany tak samo, jak podatnik zatrudniający osobę spoza najbliższej rodziny.

2. JEDNORAZOWE ROZLICZENIE STRATY PODATKOWEJ DO 5 MLN PLN (PIT/CIT)
Ustawa przewiduje też możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln PLN. Dotychczas, podatnik mógł rozliczyć maksymalnie 50% wartości strat z lat ubiegłych. Powyższy przepis nie uchyla poprzedniego, który umożliwiał rozliczanie straty do 5 następujących po sobie lat.

3. SKRÓCENIE TERMINU UMOŻLIWIAJĄCEGO ZASTOSOWANIE ULGI W VAT ZA NIEZAPŁACONE FAKTURY (ZE 150 DO 90 DNI)
Począwszy od 1 stycznia 2019 r., będzie miało miejsce skrócenie okresu, po upływie którego wierzytelność uznaje się za nieściągalną.
Obecnie wierzytelność uznaje się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Ustawodawca termin ten skraca do 90 dni.
Warto mieć na uwadze, że choć nowe przepisy wejdą w życie z początkiem 2019 r., to będą one miały zastosowanie również do wierzytelności powstałych przed tą datą, których nieściągalność zostanie uprawdopodobniona.

4. ZMIANY W SPOSOBIE ROZLICZANIA NABYCIA I EKSPLOATACJI SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
A. limit wartości nabycia pojazdów, które stanowić będą środki trwałe w firmie został podniesiony do 150 000 PLN (lub do 225 000 PLN dla pojazdów elektrycznych). Jednocześnie ten sam limit został narzucony na leasing operacyjny pojazdów (wcześniej nie było tu limitu). Limit dla leasingu liczy się dla umów podpisanych po 1 stycznia 2019 r. – umowy podpisane w 2018 r. pomimo odbioru auta w 2019 r. będą rozliczane na starych zasadach – bez limitów.

B. limit kosztów podatkowych w zakresie eksploatacyjnych pojazdów (paliwo, serwis, autostrady, parkingi, części itp.) stanowić będzie 75% wartości wydatku (dotychczas cała wartość zakupu stanowiła koszt podatkowy).

C. Znika kilometrówka – teraz przedstawiając wydatki dotyczące użytkowania pojazdu prywatnego rozliczymy 20% wydatków wskazanych na dokumentach. Nowelizacja nie zakłada zmian w zaliczaniu do kosztów wydatków ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracowników z tytułu używania przez nich własnych samochodów na potrzeby firmy. Podatnik będzie mógł zatem uwzględnić w kosztach podróże służbowe pracowników na podstawie kilometrówki.

D. Nie ulegnie zmianie 50% wartość odliczenia VAT, pozostałe 50% nadal trafiać będzie do kosztów (ale z uwzględnieniem ograniczenia opisanego w podpunkcie B).

5. WYDŁUŻONY ZOSTAJE Z 2 DO 3 LAT OKRES ULGI NA REALIZACJĘ WŁASNYCH CELÓW MIESZKANIOWYCH
Obowiązujący aktualnie artykuł ustawy o podatku dochodowym przewiduje zwolnienie z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Wprowadzana zmiana wydłuży ten okres do 3 lat.

6. ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Ulga termomodernizacyjna ma polegać na odliczeniu od dochodu (przychodu) wydatków poniesionych na termomodernizację jednorodzinnego budynku mieszkalnego, stanowiącego własność lub współwłasność podatnika. Odliczeniu będzie podlegało 23 proc. wydatków w okresie realizacji inwestycji, nie więcej jednak niż 53 000 PLN.

7. DANINA SOLIDARNOŚCIOWA
Daninę solidarnościową w wysokości dodatkowych 4% podatku odprowadzą podatnicy, których roczny dochód przekroczy 1 mln zł. Ich miesięczny dochód przekroczy zatem 86 tys. złotych.

8. LIKWIDACJA OBOWIĄZKU OKRESOWYCH SZKOLEŃ BHP DLA PRACOWNIKÓW BIUROWO-ADMINISTRACYJNYCH
Pakiet MŚP likwiduje obowiązek okresowych szkoleń BHP dla blisko 6 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych, zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka, w rozumieniu przepisów o ZUS.
Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.

9. OBNIŻKA STAWKI CIT DO 9%
Nowelizacja wprowadza obniżoną do wysokości 9% stawkę podatku CIT dla niektórych podatników. Nowa stawka zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku i zastąpiła obowiązującą 15% stawkę podatku CIT.
Rozwiązanie to dotyczy małych podatników, czyli tych których przychody w danym roku nie przekraczają kwoty 1,2 mln euro wyrażonej w PLN. Będą z niej mogli skorzystać także, z pewnymi wyjątkami, podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą.
Ograniczenia w zastosowaniu stawki 9% dotkną podmiotów dzielonych, wnoszonych aportem, i przekształcanych.

10. ZMIANY W OPODATKOWANIU SPRZEDAŻY DLA SPADKOBIERCÓW
Od stycznia uwzględniony przez spadkobiercę będzie okresu posiadania nieruchomości lub praw majątkowych przez spadkodawcę – dla obliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów z ich zbycia. Oznacza to, że nie będzie konieczności oczekiwania 5 lat w celu uniknięcia konieczności zapłaty podatku z tytułu sprzedaży odziedziczonej nieruchomości, o ile spadkodawca był jej właścicielem co najmniej taki okres czasu.

11. INNOVATION BOX (IP BOX) – 5% PODATKU OD KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
IP Box to rozwiązanie, które ma służyć zwiększeniu atrakcyjności prowadzenia w Polsce działalności badawczo-rozwojowej. To także sposób na zachęcanie przedsiębiorców do odważniejszego szukania potencjału biznesowego w prawach własności intelektualnej. Tym samym to ważny krok na drodze do gospodarki opartej na wiedzy.

Przedsiębiorcy, którzy osiągają dochody z prawa własności intelektualnej (IP) uzyskanego z działalności B+R lub z usług B+R zakupionych od innych podmiotów, ale przez siebie opatentowanych, będą mogli korzystać z preferencyjnej stawki w podatku CIT a także w PIT.

Warunkiem ulgi jest, by wytworzona w Polsce własność intelektualna została w naszym kraju wykorzystana, nawet jeżeli byłaby to sprzedaż np. patentu.

Do skorzystania z ulgi IP box konieczne jest prowadzenie działalności B+R bezpośrednio związanej z wytworzeniem, rozwinięciem lub ulepszeniem prawa własności intelektualnej.

12. ZMIANY W WYBORZE FORMY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z NAJMU
Zmiana upraszcza zasady wyboru opodatkowania przychodów z najmu (podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Podatnik zdecyduje o sposobie opodatkowania przychodów z najmu (według skali podatkowej lub ryczałtem), dokonując pierwszej wpłaty na podatek dochodowy. Znowelizowany przepis ustawy wprost uznaje za równoznaczną z dokonaniem wyboru opodatkowania przychodów z najmu w formie ryczałtu pierwszą w roku podatkowym wpłatę na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu (jeśli pierwszy taki przychód podatnik osiągnie w grudniu roku podatkowego i złoży zeznanie PIT-28, oznacza to, że dokonał wyboru).

13. CERTYFIKAT REZYDENCJI – DLA NIEKTÓRYCH DZIAŁAŃ WYSTARCZY KOPIA
Nowe przepisy przewidują możliwość posługiwania się przez płatników podatku u źródła od dochodów uzyskiwanych przez osoby niemające siedziby w Polsce kopiami certyfikatów rezydencji. Uproszczenie obejmie jednak tylko dochody z tytułu świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania, przetwarzania danych i rekrutacji.
Aby skorzystać z kopii certyfikatu rezydencji, należności wypłacane na rzecz tego samego podmiotu nie będą jednak mogły być wyższe niż 10 tys. PLN rocznie.
Istotnym warunkiem ma być także, aby informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

14. OPODATKOWANIE KRYPTOWALUT
Przychody z obrotu kryptowalutami będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (w podatku PIT) i do zysków kapitałowych (w podatku CIT). Wprowadzono stałą – 19 proc. stawkę podatku. Tymczasowo zniesiono także PCC od walut wirtualnych. Rozwiązanie to ma jednak charakter tymczasowy tj. obowiązywać będzie do 30 czerwca 2019 roku, gdyż – jak twierdzi ustawodawca – konieczna jest „pogłębiona analiza zjawiska walut wirtualnych”.

ADEP w liczbach:

PONAD
25
lat doświadczenia
PONAD
400
zadowolonych klientów
PONAD
20
milionów złotych uzyskanych dotacji

Współpracujemy z: